Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Borowiec 45
Strony: 45-56
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule na tle badań własnych przedstawiono korzyści i bariery łączenia się firm celem współpracy w inwestycjach opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. Postawiono w nim następującą hipotezę badawczą: najważniejszą barierą uniemożliwiającą tworzenie sieci gospodarczych na bazie PPP jest brak kompetencji kadry urzędniczej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozwój procedur PPP we własnych jednostkach. Powoduje to zahamowanie transferu technologii oraz osłabienie dyfuzji innowacji wśród przedsiębiorców, a także niepotrzebny i niepożądany odpływ pieniędzy publicznych z jednostek budżetowych.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, sieci gospodarcze, innowacje, innowacyjna gospodarka.

BUSINESS OPPORTUNITIES NETWORKS BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES

Summary
Public-Private Partnership (PPP) is currently one of the most discussed issues in the context of analyzing the possibilities of making investments by public entities. In this context, it seems very interesting opportunity to build a network of specific economic relations between the public and private partners, which may occur-should be grouped whenever (and often is) as a consortium of companies. Such networks can also build poured into a contract lurking many subcontractors participating in the costs and profits after-edge. In an article on the background of own research shows the bene-fits and barriers to mergers of companies to cooperate in investments based on public-private partnership. In this article poses the following research hy-pothesis: the main barrier to business networking based on PPP is the lack of competence of civil servants responsible for the use and development of pro-cedures for the PPP in their own units.

Keywords: public-private partnership, business networks, Innovation, innovative economy.