Zeszyty naukowe
Autor: Bogumiła Ropińska 213
Strony: 213-224
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem pracy jest analiza wpływu nakładów finansowych na inwestycje, współfinansowane ze środków UE, na zmiany budżetu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 na przykładzie Powiatu Chojnickiego.
Dzięki funduszom UE Powiat Chojnicki ma szanse przeprowadzić szereg inwestycji, których realizacja nie byłaby możliwa bez tego wsparcia, zwłaszcza w tak krótkim czasie.
Wzrost wartości zaciąganych kredytów i pożyczek w Powiecie Chojnickim jest ściśle powiązany ze wzrostem nakładów finansowych na inwestycje, w szczególności współfinansowane ze środków UE.
Uwarunkowania budżetowe, zwłaszcza w zakresie zaciągania i spłaty kredytów, oraz wyczerpujące się limity środków unijnych powodują, że w najbliższych latach przedsięwzięcia inwestycyjne będą znacznie ograniczone.
W latach 2014-2025 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Chojnickiego na lata 2011 – 2025 nie zaplanowano żadnych nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne, poza przyjętymi, relatywnie niewielkimi, pozostałymi wydatkami majątkowymi jednorocznymi.

Słowa kluczowe: budżet, fundusze strukturalne UE, inwestycje.

INFLUENCE OF THE INVESTMENTS, BEING CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FUNDS, ON THE BUDGET OF CHOJNICE DISTRICT

Summary
The purpose of the article is showing the influence of the financial resources on investments, co-financed by the European Union Funds, on the budget changes regarding the units of the local government in years 2008-2010 on the example of Chojnice district.
Thanks to the EU Funds Chojnice District has the opportunities to conduct variety of investments, completion of which would not be possible without this support, especially in such a short time.
The growth in the value of contracted credits and loans in Chojnice District is closely connected with the increased financial resources for investments, in particular those, co-financed by the EU Funds.
Budget conditions, especially in the scope of borrowing and repayment the loans, as well as the exhausting limits of the EU Funds cause that the investment projects will be significantly reduced in the coming years.
In the years 2014-2025, in accordance with the Long Term Financial Forecast of Chojnice District for the years 2011 – 2025, there were not planned any expenditures concerning the investment projects, apart from relatively small, remaining, annual property expenditures.

Keywords: budget, the EU Structural Funds, investments.