Zeszyty naukowe
Autor: Mirela Romanowska 201
Strony: 201-212
pdfpełen tekst

Streszczenie
Osiąganie znaczących rezultatów w pracy i działalności zależy w głównej mierze od motywacji działania. Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu mógłby powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia. Motywacja jest procesem złożonym, a kierowanie nim wymaga wiedzy i umiejętności. Właściwe zrozumienie motywacji i pokierowanie nią w praktyce wymaga w związku z tym uwzględnienia w procesie poznawczym czynnej roli człowieka oraz otaczającego go świata rzeczy i symboli.

Słowa kluczowe: proces motywacji, instrumenty motywacji materialnej i pozamaterialnej, urząd miasta.

EFFECTIVENESS OF MUNICIPALITY STAFF’S MOTIVATION PROCESS

Summary
Achieving significant results of work and activities depends largely on the motivation. Each organization creates its own motivation system, that means system influence on its participants, which aims is to encourage them to engage in beneficial behavior and avoidance negative behavior. The absence of such a system could result in limiting economic activity of some employees only to on time payment taking. Motivation is a complex process, and knowledge and skills are required management abilities. A proper understanding of the motivation and applying it in the practice requires, taking into account in the cognitive process of the active role of personnel and the surrounding world of things and symbols.

Keywords: the process of motivation, material and immaterial motivation tools, city municipality.