Zeszyty naukowe
Autor: Wanda Skoczylas 235
Strony: 235-246
pdfpełen tekst

Streszczenie
Nadwyżka operacyjna jest składową złotej zasady budżetowej oraz nowego wskaźnika zadłużenia. Z tego też powodu jej wielkość jest przedmiotem bieżącego monitoringu oraz analizy. Badanie to nabiera znaczenia szczególnie w czasie kryzysu. Spełnienie warunku równowagi dla powiatów, pozbawionych faktycznego władztwa podatkowego może być problemem. W artykule przedstawiono wyniki wielokierunkowej analizy kwoty nadwyżki operacyjnej oraz udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem powiatów województwa zachodniopomorskiego. Wyniki tego badania nie potwierdzają w badanym okresie obniżenia potencjału tych jednostek do rozwoju i spłaty zadłużenia. Wątpliwości budzi natomiast realność jej planowania.

Słowa kluczowe: kryzys, powiat, nadwyżka operacyjna.

OPERATING SURPLUS IN ASSESSMENT OF PRESERVING LOCAL GOVERNMENT UNIT FINANCIAL BALANCE IN TIME OF CRISIS

Summary
Operating surplus is a component of the budgetary golden rule and the new debt ratio. For this reason its value is an object of current monitoring and analysis. This test gain significance especially in time of crisis. Fulfilment of a balance condition for counties, deprived of real tax system control, could be a problem. In the article there are presented the results of omnidirectional analysis of operating surplus amount and participation of operating surplus in total revenues of West Pomeranian counties. The results of this survey do not confirm potential reduction of this units to development and debt repayment in audited period. Whereas doubts are raised by feasibility of its planning.

Keywords: crisis, county, operating surplus.