Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Izabela Szczepankiewicz 247
Strony: 247-258
pdfpełen tekst

Summary
Management control in the local government entities means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. It discusses the most important conclusions drawn from the internal audit of financial control systems in PFSE conducted in the years 2006-2009, which contributed to the improvement of the subsequent public financial control regulations and standards. Moreover, it highlights the impact of global concepts and standards on perfecting Polish regulations and on the form and content of the Polish management control standards. Finally, it discussed the practical aspects of implementing these standards in local government entities.

Keywords: management control, financial control.

WDRAŻANIE STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Streszczenie
Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W opracowaniu zaprezentowano problemy wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli zarządczej. W opracowaniu omówiono najważniejsze wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzanego w latach 2006-2009 w zakresie funkcjonowania systemów kontroli finansowej w JSFP, które wywarły wpływ na doskonalenie kolejnych przepisów prawnych i standardów w zakresie kontroli finansów publicznych. Wskazano również wpływ koncepcji i standardów światowych na doskonalenie zakresu polskich regulacji oraz formę i treść polskich standardów kontroli zarządczej. Omówiono także praktyczne aspekty wdrażania tych standardów w jednostkach samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, kontrola finansowa.