Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Wyszkowska 309
Strony: 309-318
pdfpełen tekst

Streszczenie
Od momentu przystąpienia Polski do UE i zapewnienia naszemu krajowi możliwości korzystania ze wsparcia finansowego w ramach europejskiej polityki regionalnej, jednostki samorządu terytorialnego (JST) stały się głównym biorcą unijnej pomocy. Udostępnione środki mają zarówno dużą grupę zwolenników, jak i przeciwników podważających ich znaczenie dla rozwoju polskich samorządów. Wielkość środków udostępnionych JST, zwłaszcza w ostatnich latach, wskazują na ich duże znacznie w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że znaczna część inwestycji nie byłaby w ogóle zrealizowana bez unijnego dofinansowania lub zostałaby przeprowadzona w późniejszym terminie i/lub mniejszym zakresie.
Jednakże zasadniczym problemem pozostaje odpowiedź na pytanie: czy środki te są wykorzystywane w sposób efektywny? Czy nie można było osiągnąć większych korzyści ekonomicznych i społecznych dzięki ich skierowaniu na realizację innych projektów? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie nie jest możliwe ze względu na brak wypracowanej metody pomiaru efektywności wykorzystania środków pomocowych. Prace w kie-runku ich wypracowania stanowią wyzwanie dla polskiej nauki.

Słowa kluczowe: projekt europejski, efektywność ekonomiczna, miary efektywności.

EFFICIENCY OF USING UE FUNDING BY LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES

Summary
Since the accession of Poland to the European Union and providing our country with the possibility of benefiting from financial support within the framework of European regional policy, local self-government entities have become the main recipients of the EU aid. Available resources have both many supporters, and opponents undermining their importance for the development of Polish self-government entities. Self-government obtained funds, especially in the last years, indicate their great significance in respect of conducted investment policy. With high probability it can be assumed that a considerable part of investments without the EU grants would not have been achieved at all or would have been carried out later and/or to a lesser extent.
However, the basic question is: are the means used efficiently? Wouldn’t it be more profitable (in terms of economic and social needs) to change their allocation into other projects? An answer to these questions is not possible as we do not have a method of measuring the efficiency of how EU funding is used, therefore, work towards preparing these methods is a challenge to Polish science.

Keywords: european projekt, economic efficiency, indicators efficiency.