Zeszyty naukowe
Autor: Robert Wysocki 297
Strony: 297-308
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest omówieniu problemu przygotowania lubuskich jednostek samorządu terytorialnego do realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Problem omawiany jest w aspekcie pięciu głównych wymiarów partnerstwa, do których zalicza się cel, podmiot, czas, miejsce oraz metodę realizacji partnerstwa. W świetle wyników badań zaproponowano działania jakie należałoby podjąć w celu propagowania wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie województwa.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie projektami publicznymi.

THE READINESS OF THE UNITS OF LOCAL GOVERNMENT IN THE LUBUSKIE REGION FOR THE REALIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN THE LIGHT OF RESEARCH RESULTS

Summary
The paper presents the issue if readiness of local government units in the Lubuskie region for the realization of public-private partnership programs. The problem is discussed from the perspective of five major dimensions of aspects of partnership including the goal, the subject, time, place and the method of realization of partnership. The results of the research identify the actions that should be taken in order to disseminate knowledge about public-private partnership at the level of the province.

Keywords: public-private partnership, managing public projects.