Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Bakalarczyk 5
Strony: 5-26
pdfpełen tekst


Summary
The following paper outlines strategic risk assessment process. There are seven major steps in the process of assessing strategic risks. Each of these steps will be explained in detail, with attached proposition of framework that can be utilized by any enterprise to capture necessary information related to discussed risks. This ends the discussion on SRM process and frameworks that can be applied in the cycle. It is very important to remember that risk management activities are not one-time tasks. They need to be repeated on regular a basis, so the organization could sense changing environmental conditions. It is also needed to remark, that for complete integration of risk management into stra-tegic planning, first six steps should accompany strategy management processes. This concludes theoretical portion of verification taken hypothesis.

Keywords: risk, management, SRM, valuation.

NARZĘDZIA OCENY RYZYKA WYKORZYSTANE W PROCESACH SRM

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono proces strategicznej oceny ryzyka. Istnie-je siedem głównych etapów w procesie strategicznej oceny ryzyka. Każdy z tych etapów został wyjaśnione, z dołączoną propozycja ram, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do przechwytywania niezbędnych in-formacji związanych z omawianymi zagrożeniami. Podsumowania dyskusji na temat procesu SRM i wspomnianych ram, które można zastosować w ich cyklu działalności, dokonano w oparciu o przeprowadzone badanie. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że działalność w zakresie zarządzania ryzykiem nie jest jednorazowe zidentyfikowana. Musi być regularnie powtarzana podstawa interpretacyjna, organizacja działa w zmieniających się warunkach otoczenia. Jest to również niezbędne z uwagi, że dla pełnej integracji zarządzania ryzykiem do planowania strategicznego, sześć pierwszych kroków powinno towarzyszyć procesy zarządzania strate-gicznego. Na tym kończy się część weryfikacja postawionej hipotezy.

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie, SRM, wycena.