Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bartkowiak, Anna Bartkowiak 27
Strony: 27-36
pdfpełen tekst

Summary
The doubtless immense influence on the economic development of Poland have the processes of globalization, in particular since Poland’s accession to the European Union. Globalization is not only the economic problem, but al-so joining many discipline of science process, in this the economy, sociology, technique or the protection of environment. Sustainable development in Pol-and is the effect globalization of transformation in world economy, the links oneself inseparably with intensive development of technology and the produc-tion. Processes of transformation often cause for natural environment the danger of air, water or soil pollution. It can affirm, that globalization brings Poland therefore both chances, as well as danger, because it determines from one side development and gives the possibility of structural changes and from the other side sure compulsion puts on, having on aim form efficient institutional system and legal. Additionally strongly politicized economy in Poland slows down processes restructure in all her areas.

Keywords: sustainable development, processes of change, globalization

ZNACZENIE GLOBALIZACJI W REALIZACJI KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻO-NEGO ROZWOJU W POLSCE

Streszczenie
Na rozwój gospodarczy Polski bez wątpienia ogromny wpływ mają procesy globalizacji. W szczególności proces ten nasilił się w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Globalizacja to nie tylko problem ekonomiczny, ale z uwagi na złożoność procesów, także wielu innych dyscy-plin naukowych, w tym techniki, socjologii czy ochrony środowiska. Zrówno-ważony rozwój w Polsce jest efektem przemian globalizacyjnych w gospodar-ce światowej, łączący się nierozerwalnie z intensywnym rozwojem technologii i produkcji. Procesy transformacji często powodują zagrożenie dla środowi-ska naturalnego powietrza, wody czy gleby. Dlatego efektami globalizacji są zarówno szanse, jak i zagrożenia, ponieważ określa ona z jednej strony roz-wój i daje możliwość zmian strukturalnych, a z drugiej strony zakłada pewien przymus, często instytucjonalny lub prawny.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, procesy zmian, globalizacja