Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Dobiegała-Korona, Alicja K. Krzepicka 51
Strony: 51-60
pdfpełen tekst

Summary
Technological changes, new competition, changing tastes and consumers’ preferences causes that what yesterday was appropriate, today becomes old-fashioned, and thus a field for new offers appears, including new market-ing. Marketing based on values not only enriches with these values objectives realized by shareholders but also makes marketing more efficient. The new concept of marketing quits treating marketing as a specialist discipline and heads for incorporating marketing in the holistic management process, which reveals itself in the following definition: „Marketing is a management process oriented on maximization of returns for shareholders by consolidating relations with valued customers and creating a competitive advantage”. Investment in a value growth constitutes nowadays a very demanding strategy. In the following article it has been tried to particularly accentuate that marketing based on values consists in developing solutions enabling cus-tomers raising efficiency of a business led by them. Currently, making small deals with a large number of customers is more and more often quit in favour of bigger deals with fewer customers, but of a great value. As a result, it enables a supplier to offer an additional value by adapting solutions to in-dividual needs.

Keywords: customer lifetime value, company value, new marketing, company value man-agement.

NOWY MARKETING W BUDOWIE WARTOŚCI KLIENTA

Streszczenie
Zmiany technologiczne, nowa konkurencja, zmieniające się gusty oraz preferencje konsumentów powodują, że to, co wczoraj było odpowiednie, staje się przestarzałe, a tym samym powstaje pole dla nowych propozycji, w tym także dla nowego marketingu. Marketing oparty na wartościach wzbogaca o te wartości nie tylko cele realizowane przez akcjonariuszy ale także czyni marketing bardziej skutecznym. Nowa koncepcja marketingu odchodzi bowiem od traktowania marketingu jako specjalistycznej dyscypliny zmierzając w kierunku włączania marketingu w całościowy proces zarządczy, co przejawia się w następującej definicji „Marketing jest procesem zarządczym ukierunkowanym na maksymalizację zwrotów dla udziałowców poprzez utrwalanie relacji z cenionymi klientami i tworzenie przewagi konkurencyjnej”. Inwestowanie we wzrost wartości stanowi w obecnych czasach niezwykle wymagającą strategię. W artykule starano się szczególnie zaakcentować, iż marketing oparty na wartościach polega na opracowywaniu rozwiązań umoż-liwiających klientom, podnoszenie efektywności prowadzonej przez nich działalności. Obecnie coraz częściej odchodzi się od robienia małych interesów z dużą liczbą klientów na rzecz większych interesów z mniejszą liczbą klientów, ale o dużej wartości. W efekcie pozwala to dostawcy na zaoferowanie dodatkowej wartości poprzez dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb.

Słowa kluczowe: wartość klienta, wartość przedsiębiorstwa, nowy marketing, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.