Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Duczkowska-Małysz, Małgorzata Duczkowska-Piasecka 61
Strony: 61-72
pdfpełen tekst

Summary
Creating enterprise value is a management approach focused on maxi-mizing value for the shareholders. A business model answers the question of what to earn money on, i.e.: what value to deliver to the customer, who is supposed to be that customer (i.e. which customer will allow the enterprise to acquire optimum income), how to proceed in the process of creating value for the customer and how much can be earned as a result. Not all business models need to be concentrated on value creation. In this case we talk about a business model whose planning itself is based on the value to be delivered. However, it is possible to imagine business models based on low costs, on the optimal exploitation of the time factor, etc. A business model encompasses the strategic intentions of a company concerning value creation and its delivery within the framework of the com-pany’s functioning and utilization of market opportunities. Thus, a business model combines the external circumstances and internal capacities of each enterprise. The concept of value creation applies to the value of the enterprise itself (goodwill, value for stakeholders or only shareholders), in which case it has capital or financial dimension, as well as value for customers, in which case we may talk about delivering customer value. These two value-oriented approaches are interdependent. Company value is thus created by making choices appropriate for the objectives and realized always through a specific business model (or many models applied within the same enterprise); the said model is changed and adapted so as to bring higher profits, improve the company’s position on the market and increase its value.

Keywords: business model, enterprise value, customer value, strategic decission, management orientation choice.

MODEL BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie
Budowanie wartości przedsiębiorstwa jest orientacją zarządczą nastawioną na maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Model biznesu od-powiada na pytanie na czym zarabiać pieniądze, to znaczy: jaką wartość dostarczyć klientowi, kto ma być tym klientem, (który pozwoli przedsiębiorstwu osiągnąć optymalne dochody), jak należy postępować w procesie wytwarzania wartości dla klienta, oraz – ile w rezultacie można na tym zarobić. Nie każdy model biznesu nastawiony musi być na budowę wartości.W tym przypadku mówimy o modelu, którego samo planowanie opiera się na bazie wartości, jaka ma być dostarczona. Można wyobrazic sobie modele biznesu bazujące na niskich kosztach, na wykorzystaniu optymalnym czynnika czasu, i in. Model biznesu obejmuje intencje strategiczne firmy dotyczące tworzenia wartości i jej dostarczenia w procesie funkcjonowania firmy i wykorzystywa-nia przez nią szans rynkowych. Łączy zatem uwarunkowania zewnętrzne i możliwości wewnętrzne każdego przedsiębiorstwa. Tworzenie wartości odnosi się zarówno do wartości samego przedsiębiorstwa (wartość firmy, wartość dla interesariuszy czy tylko dla akcjonariuszy) – i wówczas ma wymiar kapitałowy, czy zgoła finansowy, jak do wartości dla klienta – i wówczas można mówić o dostarczaniu wartości klientowi. Te dwa podejscia zorientowane na wartość są od siebie zależne. Wartość przedsiębiorstwa więc tworzy się poprzez stosowne do celów wybory i realizuje zawsze poprzez konkretny model biznesu (lub wiele modeli w tym samym przedsiębiorstwie); model ten ulega zmianom, dostosowaniom aby przynieść większe zyski, poprawić miejsce przedsiębiorstwa a rynku, podwyższyć jego wartość.

Słowa kluczowe: Model biznesu, wartość przedsiębiorstwa, wartość klienta, decyzje strategiczne, zarządzania wybór orientacji.