Zeszyty naukowe
Autor: Mariusz Doszyń 83
Strony: 83-93
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano powiązania między parametrami trzech rodzajów modeli: dla danych przekrojowych, danych panelowych (model z ustalonymi efektami), danych w postaci szeregów czasowych. Omówiono ekonometryczne metody badania heterogeniczności obiektów. W przykładzie empirycznym proponowane w artykule procedury wykorzystano do oszacowania efektów indywidualnych charakteryzujących skłonność do konsumpcji ludności województw w Polsce w latach 1998–2005.
Słowa kluczowe: heterogeniczność obiektów, modele ekonometryczne dla danych przekrojowych, modele dla danych panelowych z ustalonymi efektami, modele szeregów czasowych.

APPLICATION OF ECONOMETRIC METHODSIN ANALYZING OBJECTS’ HETEROGENEITY

Summary
In the article connections between three types of models were introduced: models for cross section data, models for panel data and models of time series. Possibilities of analyzing objects’ heterogeneity by means of presented models were discussed. In the empirical example procedure proposed in the article was used to estimate individual effects describing propensity to consume in voivodships in Poland in years 1998–2005.
Keywords: object’s heterogeneity, models for cross section data, panel data models with fixed effects.