Zeszyty naukowe
Autor: Mariusz Doszyń, Beata Antoniewicz-Nogaj 95
Strony: 95-105
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja możliwości uwzględniania czynników subiektywnych (czynników o charakterze psychologicznym i socjologicznym) na procesy gospodarcze. Zaprezentowano ekonometryczny sposób uwzględniania tego typu wpływu. Opisywana procedura ekonometryczna opiera się na sztucznych zmiennych zero-jedynkowych. W przykładzie empirycznym wpływ czynników subiektywnych przeanalizowano dla spółek sektora elektromechanicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wpływ ten okazał się istotny w przypadku dwóch spółek (Amica Wronki SA, Kopex SA). Wykazano również, że uwzględnianie wpływu czynników subiektywnych w proponowany sposób poprawia jakość modeli ekonometrycznych.
Słowa kluczowe: ekonometryczna analiza wpływu czynników subiektywnych, zmienne sztuczne.

ECONOMETRIC ANALYSIS OF SUBJECTIVE FACTORS’ IMPACTIN CHOSEN COMPANIES REGISTERED ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Summary
In the article impact of subjective (psychological and sociological) factors on economic phenomena was discussed and emphasized. Econometric methods enabling taking such impact into account were presented. Proposed procedures are based mostly on the concept that presence of subjective factors could be accounted by means of dummy variables. In empirical example impact of subjective factors on economic activities was analyzed for companies of electromechanical industry recorded on Warsaw Stock Exchange. Such impact seemed to be important in case of two companies (Amica Wronki S.A., Kopex S.A.). It was also showed that taking into account impact of subjective factors improves quality of econometric estimation.
Keywords: econometric analysis of subjective factor’s impact, dummy variables.