Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Dziawgo 107
Strony: 107-121
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami o uwarunkowanej premii: charakterystyka instrumentu, rodzaje opcji, funkcje wypłaty, modele wyceny oraz analiza porównawcza kształtowania się cen i wartości greckich parametrów (delta, gamma i vega) opcji zwykłych i opcji o uwarunkowanej premii. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.
Słowa kluczowe: opcja kupna, opcja sprzedaży.

ANALYSIS OF THE CONTINGENT PREMIUM OPTIONS PRICE SENSITIVITY

Summary
The article presents the issues connected with contingent premium options: characteristic of instruments, the types of the options, the payoff function, the pricing model, the analysis the price of the option and the value of coefficients delta, gamma and vega for the standard and contingent premium options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the option on EUR/PLN.
Keywords: call option, put option.