Zeszyty naukowe
Autor: Maria Forlicz 123

Strony:
123-133
pdf pełen tekst

Streszczenie
Według teorii zdyskontowanej użyteczności w takich samych okolicznościach, przyszłe przepływy pieniężne powinny być zawsze dyskontowane tą samą stopą procentową niezależnie od dyskontowanej kwoty, czasu i momentu dyskontowania. Niektórzy badacze twierdzą jednak, że ludzie dyskontują przyszłe zdarzenie, używając różnych stóp. Na przykład stosują inną stopę przy dyskontowaniu z momentu za dwa lata na moment za rok i innej przy dyskontowaniu z momentu za trzy lata na moment za dwa lata. Jednym z możliwych wyjaśnień tego zjawiska jest to, że ludzie włączają w stopy dyskonta oczekiwaną przez siebie inflację czy oczekiwane przyszłe stopy rynkowe. W artykule rozważano taką możliwość. Wśród 114 studentów przeprowadzono ankietę, której wyniki pokazują jedynie słaby związek między stopami dyskonta a przewidywanymi stopami inflacji o rynkowymi.
Słowa kluczowe: dyskontowanie, wybór w czasie, model zdyskontowanej użyteczności.

RELATION BETWEEN SUBJECTIVE DISCOUNT RATES AND FORESEEN INFLATION AND MARKET RATES

Summary
According to discounted utility model, in the same circumstances, future cash flows should be always discounted using the same discount rate independently of the discounted amount, period of discounting or moment of discounting. However, some researchers claim people discount future events using different discount rates. For example they use different discount rate to discount from a moment two years from now for a moment one year from now and different discount rate to discount from a moment three years from now for a moment two years from now. One of possible explanations of why it happens is that people incorporate in their subjective discount rates foreseen inflation or market rates. Present work investigates this possibility. To do that a survey among 114 students was conducted. The results of the survey show that there is only
slight connection between subjective discount rates and inflation or market rates.
Keywords: discounting, intertemporal choice, discounted utility model.