Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Urbanek, Leszek Bohdanowicz 647
Strony: 647-657
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem niniejszego opracowania było empiryczne zbadanie relacji pomiędzy efektywnością kapitału intelektualnego mierzonego wskaźnikiem VAICTM oraz jego komponentami, a wskaźnikami rentowności (ROA i ROE) polskich spółek publicznych. Przeprowadzona analiza regresji wielorakiej pozwoliła potwierdzić, że wartości wskaźnika VAIC, jak i stopy efektywności kapitału ludzkiego, stopy efektywności kapitału strukturalnego i stopy efektywności kapitału zaangażowanego pozytywnie wpływają na rentowność aktywów razem oraz rentowność kapitału własnego. Wyniki te potwierdzają istotny wpływ kapitału intelektualnego na wyniki finansowe polskich spółek.

Słowa kluczowe: efektywność kapitału intelektualnego, rentowność, spółki publiczne.

INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM PROFITABILITY: EVIDENCE FROM POLISH LISTED COMPANIES

Summary
The main aim of the study was the investigation of the relationship be-tween intellectual capital efficiency measured by VAICTM coefficient and firm profitability measured by return on assets (ROA) and return on equity (ROE). Multivariate regression allowed us to support hypothesis that intellectual capital efficiency positively affects profitability. Moreover, our results confirm that the intellectual capital strongly influences on performance of Polish listed companies.

Keywords: intellectual capital efficiency, profitability, public companies.