Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Szewczak 635
Strony: 635-646
pdf pełen tekst

Streszczenie
Na podstawie analizy celów przedsiębiorstwa definiowanych w literaturze, przyjęto w niniejszym referacie hierarchię celów: przetrwanie i rozwój, a następnie wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wzrost wartości przedsiębiorstwa zależy od wzrostu wolnych przepływów i zmniejszanie kosztów źródeł finansowania. Na te dwie wartości ma wpływ efektywność wykorzystania środków trwałych, a efektywność zależy od systemu utrzymania ruchu (SUR), wdrażanego jednocześnie z systemami zarządzania jakością (SZJ) oraz systemu oszczędnego zarządzania Lean Production.

Słowa kluczowe: cele przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa, efektywność wykorzystania środków trwałych, wskaźnik OEE, kompleksowe utrzymanie ruchu (TPM), zarządzanie obsługiwaniem.

EQUIPMENT EFFECTIVENESS AS THE FACTOR OF ENTERPRISE VALUE GROWTH

Summary
Based on the analysis of enterprise goals defined in the literature, the following hierarchy of the goals was assumed in this paper: survival and development, and subsequently increase of enterprise value. Increase of enterprise value depends on the growth of free cash flow and reduction of costs of financing. Both of these values are influenced by efficiency of fixed assets utili-sation, and efficiency depends on maintenance management system introduced simultaneously with quality management system and lean management system.

Keywords: enterprise purposes, enterprise value, asset usage effectiveness, Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator, Total Productive Maintenance (TPM), Maintenance Management.