Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Waśniewski 659
Strony: 659-668
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedsiębiorstwa zazwyczaj przechowują nadwyżki płynności na bieżących rachunkach bankowych lub na lokatach. Konkurencyjnym narzędziem zarządzania gotówką jest zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Pozwala to przy zachowaniu niskiego ryzyka i bezpiecznego poziomu płynności na osiąganie zysków wyższych niż oprocentowanie lokat bankowych.

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie, gotówką

INVESTMENT FUNDS AS A CASH MANAGEMENT TOOL IN THE COMPANY

Summary
Companies usually hold liquidity surplus on the current bank accounts or deposits. Competitive cash management tool is to purchase units of investment funds. This allows to achieve higher profits than interest on the account while keeping a low risk and safe level of liquidity.

Keywords: Investment funds, financial management of the enterprises, Cash management