Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Pieloch 569
Strony: 569-579
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań empirycznych nad reakcją rynku kapitałowego na pierwszą informację o zamiarze wykupu akcji własnych spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Opracowanie składa się z dwóch głównych części. W części teoretycznej przedstawiony został sposób wyliczania nadzwyczajnej i skumulowanej ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Z kolei w części praktycznej zwrócono uwagę na tezy stawiane przez innych autorów oraz pokrótce omówiono wyniki ich badań. Ponadto, zaprezentowano również wyniki własnych badań empirycznych nad reakcją rynku na ogłoszenie decyzji o nabyciu akcji własnych.

Słowa kluczowe: nadzwyczajna stopa zwrotu, skumulowana ponadprzeciętna stopa zwrotu, wykupy akcji własnych, model rynkowy.

THE INFLUENCE OF SHARES BUY-BACK ANNOUNCEMENT ON THE MARKET VALUE OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Summary
The main goal of this article is to present preliminary results of empirical research on capital market reaction to the first information about the intention to repurchase its own shares in public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The report consists of two main parts. In the theoretical part is presented the calculation of an emergency, and the cumulative abnormal rates of return. The practical part of the thesis highlights posed by other authors, and briefly discusses the results of their research. In addition, it is also presented the results of their empirical research on market reaction to the announcement of the decision to purchase its own shares.

Keywords: abnormal return, cumulative abnormal return, share repurchases, market model.