Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Papiernik-Wojdera 557
Strony: 557-567
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja koncepcji gotówkowej stopy zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa wraz z ukazaniem możliwości jej wykorzystania w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym. Koncepcja ta jest przydatna w zarządzaniu równowagą finansową przedsiębiorstwa szczególnie w sytuacji, gdy wielkość gotówkowej stopy zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa jest różna od stopy wzrostu sprzedaży możliwej do osiągnięcia w rzeczywistości, a przedsiębiorstwo ma możliwość wprowadzenia zmian w obszarze zarządzania kapitałem obrotowym.

Słowa kluczowe: gotówkowa stopa zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa, cykl konwersji gotówki, kapitał obrotowy.

CASH FLOW SUSTAINABLE GROWTH RATE OF ENTERPRISE

Summary
The main purpose of this article is to present the concept of cash flow sustainable growth of enterprise and to show its potential for use in the field of working capital management. This concept is useful for management of enterprise financial sustainability, especially if cash flow sustainable growth rate of enterprise is different than growth rate of real sales, and enterprise have the possibility to change its working capital management strategy.

Keywords: cash flow sustainable growth of enterprise, cash conversion cycle, working capital.