Zeszyty naukowe
Autor: Estera Piwoni – Krzeszowska 581
Strony: 581-593
pdf pełen tekst

Streszczenie
Określenie wpływu zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami na wzrost jego wartości jest dyskusyjne w kontekście dylematu potrzeby koncentracji firmy na maksymalizacji wartości dla właścicieli i konieczności zapewnienia równowagi pomiędzy ich celami a oczekiwaniami innych grup zainteresowanych jego działalnością. Studia literatury i analiza wtórnych badań empirycznych sugerują pozytywną zależność pomiędzy zarządzaniem wartością stosunków zachodzących na płaszczyźnie firma – market stakeholders a wzrostem jej wartości.

Słowa kluczowe: wartość relacji, rynkowi interesariusze, zarządzanie wartością relacji, determinanty wartości przedsiębiorstwa.

MANAGING THE VALUE OF ENTERPRISE’S RELATIONSHIP WITH MARKET STAKEHOLDERS AS THE DETERMINANT OF ENTERPRISE’S GROWTH

Summary
Determining the impact of managing the value of enterprise’s relationship with market stakeholders on the enterprise’s growth is controversial according to a dilemma between enterprise’s need of concentration on maximization of value for company’s owners on one hand and expectations of other groups interested in enterprise’s activity on the other hand. Literature studies and analysis of secondary research suggest a positive relation between managing relationship value due to an enterprise and market stakeholders and enterprise’s growth.

Keywords: relationship value, market stakeholders, relationship value management, determinants of enterprise’s value.