Zeszyty naukowe
Autor: Alicja Antonowicz 11
Strony: 11-22
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wielokryterialna analiza porównawcza dwóch sąsiadujących ze sobą rynków franczyzowych: niemieckiego i polskiego. Porównaniu poddane zostały: geneza i adaptacja franczyzowej formy współpracy w obu krajach, a także determinowane przez nie doświadczenie niemieckich i polskich przedsiębiorców w wykorzystywaniu kontraktu franczyzowego w obrocie gospodarczym, które w bezpośredni sposób wpływa na stopień dojrzałości analizowanych rynków. Wśród kryteriów porównawczych znalazły się ponadto czynniki determinujące rozwój franchisingu, takie jak przepisy prawne regulujące zawieranie porozumień franczyzowych, a także uwarunkowania instytucjonalne, w szczególności funkcjonowanie ogólnokrajowych instytucji zrzeszających uczestników sieci francczyzowych, do zadań których należy m.in. promocja ideii franchisingu na podległym obszarze. Porównane zostały również rozmiary obu rynków, mierzone liczbą uczestników porozumień franczyzowych (liczba sieci i działających w ich ramach placówek), a także ich struktura. Kryterium analizy struktury stanowiły: sektor i branża, a także pochodzenie sieci. Ponadto podjęto próbę zidentyfikowania podobieństw i różnic w obszarze ekspansji sieci rodzimych poza granice kraju, biorąc pod uwagę zarówno skalę, jaki i kierunki procesu internacjonalizacji. Przeprowadzona w tym układzie analiza pozwoliła wskazać cechy wspólne oraz różnicujące niemiecki i polski rynek franchisingu wraz ze wskazaniem na przyczyny tych podobieństw bądź odmienności.

Słowa kluczowe: franchising, umowa franchisingu, sieci franczyzowe, placówki franczyzowe, niemiecki rynek franchisingu, polski rynek franchisingu, internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw.

FRANCHISE CHAIN’S DEVELOPMENT IN GERMANY AND POLAND - THE COMPARATIVE ANALYSIS

Summary

The article presents the comparative analysis of German and Polish franchise market with the indication on their main similarities and differences. The comparison includes such aspects as: length of the franchise contract’s application in the economic, regulations and institutional factors which determine the franchise market’s development, number of franchise chains and units, sectoral structure of franchise market, structure of franchise market based on the origin of chains, and international expansion of native franchise chains.

Keywords: franchising, franchise contract, franchise chains, franchise units, German franchise market, Polish franchise market, internationalization of enterprises.