Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Baran, Małgorzata Marzec 23
Strony: 23-35
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przyjęto tezę, że podstawą społecznej legitymizacji misji jest budowanie relacji zaufania, zarówno wewnątrz organizacji jak i organizacji z otoczeniem. Ten sposób myślenia współgra z koncepcją marketingu opartego na misji, w przypadku którego organizacja nie może działać jedynie dla zysku, ale powinna realizować potrzeby szerszej społeczności i działać z pożytkiem dla społeczeństwa. W artykule podjęto próbę udowodnienia powyższej tezy, a za cel przyjęto znalezienie powiązania pomiędzy społeczną legitymizacją misji a zaufaniem. Analiza roli misji w zarządzaniu organizacjami oraz jej powiązania ze społeczną legitymizacją i zaufaniem ze strony inte-resariuszy pozwoliła udowodnić postawioną tezę. Przedstawienie podstawowych rodzajów zaufania, jego elementów składowych oraz czynników kształtujących relacje zaufania w organizacji uzupełniły przeprowadzoną analizę i przyczyniły się do pełnej realizacji przyjętego w artykule celu.

Słowa kluczowe: misja, zaufanie, społeczna legitymizacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, marketing.

IN SEARCH OF NEW WAYS OF MISSION SOCIAL LEGITIMACY. THE PRES-ENCE THROUGH TRUST

Summary
The paper adopted the hypothesis that the social basis of mission legitimacy is building relationships based on trust, both within the organization and with its environment. This way of thinking fits with the concept of mission based marketing. In the case of mission based marketing organization cannot operate only for profit, but should meet the needs of the wider community and act to benefit society. The article attempts to prove this hypothesis, and its aim is to find the link between the social legitimacy of the mission and trust. Analysis of the role of mission in the management and its links with social legitimacy and stakeholder trust helped to prove the hypothesis. Presentation of the basic types of trust, its components and the factors influencing the rela-tionship of trust in the organization completed the analysis undertaken in the article.

Keywords: mission, trust, social legitimacy, corporate social responsibility, marketing.