Zeszyty naukowe
Autor: Oleksandr Oksanych 549
Strony: 549-556
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od ich innowacyjności. Z innej strony, innowacje powiązane są z większymi ryzykami. Formowanie regionalnych systemów innowacji może znacząco obniżyć te ryzyka przyspieszyć generowanie i transfer innowacji w regionie. Taki system innowacji i jego relacje z procesami wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstw przedstawiono w artykule.

Słowa kluczowe: innowacje, regionalny system innowacji, intelektualny kapitał, rynkowa wartość przedsiębiorstwa.

REGIONAL INNOVATION SYSTEM AS FACTOR OF THE GROWTH OF ENTERPRISE

Summary
The increase market value of firms increasingly depends on their innovativeness. On the other hand, innovations are associated with higher risks. Formation of regional innovation systems can significantly reduce these risks to accelerate the generation and transfer of innovation in the region. Such an innovation system and its relationship with the processes of growth of the market value of companies presented in the paper.

Keywords: innovation, regional innovation systems, intellectual capital, market value of the company.