Zeszyty naukowe
Autor: Dagmara Bogacka-Iskra 343
Strony: 343-350
pdf pełen tekst

Streszczenie
W dzisiejszych czasach coraz częściej zarządzanie przedsiębiorstwem ma charakter strategiczny. Sytuacja ta jest stale potęgowana przez ciągłe zmiany w otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Praktyka zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, jest ściśle związane z przekonaniem, że podstawowym finansowym celem działalności jest maksymalizacja wartości, tożsama z maksymalizacją bogactwa właścicieli. Tak sformułowany cel jest właściwy i ekonomicznie uzasadniony. Controlling jest postrzegany w literaturze przedmiotu jako część składowa systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Do podstawowych funkcji controllingu zaliczamy: planowanie, kontrolowanie, koordynowanie (sterowanie), dostarczenie informacji, motywowanie. Współcześni menadżerowie wykorzystują narzędzia controllingowe w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i szybszego osiągnięcia zamierzonych celów. Dobór właściwych metod controllingu stanowi problematykę artykułu. W rozprawie dokonano klasyfikacji funkcjonujących narzędzi controllingu oraz oceny ich przydatności w przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: controlling, wartość przedsiębiorstwa, zarządzanie.

ASSESMENT OF USABILITY OF CONTROLLING INSTRUMENTS AT COMPANY’S VALUE MANAGEMENT

Summary
Running a company is nowadays more and more often of a strategic nature. Such situation is constantly intensified by continuous changes in inter-nal as well as in external environment of a company. The practice of strategic management of company is strictly relating to conviction that the maximization of a value is the main financial goal of activity, identical with the maximization of proprietor’s wealth. The goal so expressed is right one and eco-nomically reasonable. The controlling is perceived in the subject literature as an element of the company management system. Classified as main functions of controlling are: planning, control, coordination, providing of information, motivation. Contemporary managers use the controlling tools to improve the decision – making and to achieve quicker the intended goals. Selection of right controlling methods is the issues of this study. Discussed in the study is classification of existing controlling tools and assessment of their usability in a company.

Keywords: controlling, enterprise value, management.