Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Chomać – Pierzecka 351
Strony: 351-358
pdf pełen tekst

Streszczenie
W naznaczonych kryzysem warunkach gospodarowania coraz częściej podkreśla się znaczenie zarządzania zapewniającego płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa na bardzo niestabilnym rynku. Zarządzania warunkującego przetrwanie a także rozwój przedsiębiorstwa w długim okresie. Gospodarowania, którego podstawowym punktem odniesienia jest pryzmat maksymalizacji jego wartości. Identyfikacja i ocena czynników determinujących wzrost wartości przedsiębiorstwa - pochodzących z jego szeroko rozumianego otoczenia, ułatwić może wypracowanie skutecznej koncepcji wzrostu firmy. Koncepcji opartej o rzeczywiste źródła sygnałów dla szansy rynkowej podmiotu gospodarczego.

Słowa kluczowe: zarządzanie, determinant, wartość, czynniki.

ENDOGENOUS DETERMINANTS IN GROWTH VALUE OF ENTERPRISE

Summary
In conditions marked with the crisis of management, more and more of-ten emphases are put on management ensuring a proper functioning of any company in very unstable market by guaranteeing the liquidity of the enter-prise. Management ensuring right conditions to surviving as well as development of the company in a long term. Managing company, in which the basic priority is seen as a goal in maximizing its value. Identification and evaluation of the factors determining growth of the en-terprise, coming from its widely understood environment, can facilitate to work out an effective concept for company development. A concept based on a real sources of signals for market opportunity of the economic entity.

Keywords: management, determinants, value, factors.