Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Urbańska 271
Strony: 271-282
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule omawia się udział w półce produktów oznaczonych markami własnymi z uwagi na kategorie produktów, typy sklepów, sieci. Podaje się ceny marek własnych vs ceny produktów markowych. Wskazuje się na zależności pomiędzy promocjami w sieci a końcówkami regałów i lokalizacją produktów w sklepach. Podejmuje się próbę diagnozy determinantów dynamiki wzrostu marek własnych wśród produktów FMCG.

Słowa kluczowe: marka własna, produkty FMCG, klient.

CONTRIBUTION IN THE OWN BRAND SHELF – THE EFECT OF SOCIALPAU-PERIZATION AND/OR STRATEGY OF CREATING THE LOYALTY OF CUS-TOMERS24

Summary
In the paper Author describes the contribution in the shelves of products marked by own brands taking into account the categories of products, types of shops, trading networks. There are prices of own brands vs prices of brand products listed. The autor indicates the relations between promotions in the network towards endings of shelfes and location of products in the shop. The Author is trying to make a diagnosis of determinants of the growth own brands dynamics among other FMCG products.

Keywords: private label, FMCG products, customer.