Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Turek 259
Strony: 259-270
pdf pełen tekst

Streszczenie
Warunki rynkowe, w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze, determinują konieczność podejmowania walki konkurencyjnej. W poszukiwaniu coraz bardziej skutecznych sposobów powstają nowe formy organizacyjne, do których między innymi zalicza się organizacje sieciowe. Przykładem takiej organizacji są sieci (systemy) franczyzowe. Analizując składowe tworzące wartość sieci franczyzowych, należy uwzględnić specyfikę organizacji sieciowych oraz strukturę zasobów jakimi dysponują. Wartość tę determinuje również efekt synergii, który w praktyce jest niemożliwy do wyodrębnienia, a co za tym idzie wyceny.

Słowa kluczowe: franczyza, organizacje sieciowe, zasoby niematerialne, wycena przedsiębiorstwa wartość przedsiębiorstwa, strategia rozwojowa, efekt synergii.

IDENTIFICATION OF VALUE OF FRANCHISE ENTERPRISES

Summary
Market conditions make necessary to looking for more efficient organizational forms. One of them is the network organization (for example franchising). The analysis components of value franchising network should take into consideration the specify of network organizations and structure of resources, which they arrange. This value is determined by synergies also, which is not possible to precisely separate and the same to apprise.

Keywords: franchising, network organization, intangible assets, enterprise evaluation, value of enterprise, development strategy, synergies.