Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Chudy, Urszula Siedlecka 37
Strony: 37-47
pdf pełen tekst

Streszczenie
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stała się tematem wielu opracowań naukowych jak i zwiększonej aktywności przedsiębiorstw w jej zakresie. Przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają fakt, iż włączenie do zarządzania przedsiębiorstwem koncepcji społecznej odpowiedzialności jest istotnym elementem decydującym o przyszłości organizacji na rynku. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie głównych determinant zainteresowania się koncepcją społecznej odpowiedzialności przez współczesnych przedsiębiorców w turbulentnym otoczeniu.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, konkurencyjność.

DETERMINANTS OF CSR INTEREST AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS - MATRIC JUXTAPOSITION

Summary
Corporate social responsibility has become the subject of many scientific studies as well as increased activity of the companies in its field. Companies increasingly recognize the fact that the inclusion of the business management concept of social responsibility is an important factor determining the future of the organization in the market. The aim of this paper is to present the main determinants of interest in the concept of social responsibility by businesses in today's turbulent environment.

Keywords: corporate social responsibility, competitiveness.