Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Duda 49
Strony: 49-59
pdf pełen tekst

Streszczenie
Streszczenie: ze względu na fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki, to ich działalność, w szczególności, finansowa i inwestycyjna jest przedmiotem szeregu badań i dyskusji. Mówi się o niskim stopniu konkurencyjność tych przedsiębiorstw, co w główniej mierze jest związane z problemami pozyskania kapitałów ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną. Dlatego też, w niniejszym referacie przedstawio strukturę inwestycji oraz źródła finansowania działalności polskiego i małopolskiego sektora MSP. W związku z tym, że akcesja Polski do UE stworzyła przedsiębiorcom nowe możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych, w drugiej części referatu zaprezentowano wyniki badań własnych autorki przeprowadzone w dwóch grupach małopolskich MSP, które aplikowały o środki z funduszy Unii Europejskiej. Celem tych badań było określenie strategii finansowania działalności inwestycyjnej tej grupy przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: strategie finansowania, inwestycje, źrodła finansowania, sektor

MSP. FINANCING STRATEGIES OF POLISH SMES’ INVESTMENT ACTIVITIES ON THE EUROPEAN UNION MARKET

Summary
Due to the fact that small and medium enterprises are a driving force for the economy, their activity, particularly financial and investment one, is the subject of many studies and discussions. It is said that the competiveness level of those enterprises is low, what is mainly related to the problems with gaining capital for investment activities from external sources. That is why in the presented paper the investment structure and financing sources of SMEs’ sector activities in Poland and Malopolska is shown. Because Polish accession to the EU created new chances for gaining capital from EU funds by entrepreneurs, the second part of the paper presents the results of surveys conducted by the author in two groups of SMEs in Malopolska that had applied for European Union funds. The goal for this research was to define the financing strategy of investment activities in enterprises belonging to those two groups.

Keywords: financing strategies, investments, financing sources, SME sector.