Zeszyty naukowe
Autor: Anna Pietruszka-Ortyl 157
Strony: 157-170
pdf pełen tekst

Streszczenie
Punktem wyjścia w artykule jest prezentacja roli profesjonalistów dla kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy i wzrostu ich wartości. Kolejno omawia się specyfikę wiedzy cichej i kompetencji specjalistów by scharakteryzować pracowników wiedzy jako nową populację zatrudnionych. Zasadnicza część opracowania dedykowana jest procesowi dzielania się wiedzą wśród specjalistów, uwzględnia 3 poziomy jego realizacji – indywidualny, zespołowy i organizacyjny. W tych aspektach omówione zostały czynniki stymulujące przekazywanie wiedzy i narzędzia wykorzystywane do poprawy cyrkulacji wiedzy między profesjonalistami.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przedsiębiorstwa wiedzochłonne, praca oparta na wiedzy, pracownicy wiedzy, wiedza cicha, proces dzielenia się wiedzą, sieci społeczne.

KNOWLEDGE SHARING BETWEEN KNOWLEDGE WORKERS AS DETER-MIANT OF ENTERPRISE VALUE CREATION

Summary
Starting point of this article is presentation of proffesionalist’s role to the building of knowledge-intensive firms’ competitive advantage and it’s value creation. Then specificity of tacit knowledge and specialists’ competencies is discussed in order to characterization of knowledge workers as the new population of employees. Main part of this paper is dedicated to the process of knowledge sharing among specialists, and takes into concideration 3 levels of knowledge sharing realization, namely, individual, team and organizational level. In these perspectives factors and tools stimulating knowledge sharing are talked over.

Keywords: knowledge management, knowledge-intensive firms, knowledge-based work, tacit knowledge, knowledge workers, knowledge sharing process, social networks.