Zeszyty naukowe
Autor: Mirela Romanowska 171
Strony: 171-182
pdf pełen tekst

Streszczenie
Najcenniejszym zasobem organizacji jest potencjał ludzki, ponieważ przez ludzi zarządza się wszystkimi pozostałymi zasobami. Zasób ten jest trwale związany z przedsiębiorstwem i stanowi jego siłę napędową. Ukierunkowanie kapitału ludzkiego zgodnie z celami strategicznymi i misją firmy pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie organizacją. Firma, posiadająca zasoby ludzkie, które nie mogą być naśladowane lub zastąpione przez rywali rynkowych, uzyskuje przez to trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zarządzana organizacja eksponuje walory swoich zasobów ludzkich, ponieważ wpływają one dodatnio na wycenę jej wartości.

Słowa kluczowe: zarządzanie, kapitał ludzki, leasing kadrowy, outsourcing kadrowy, out-placement.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Summary
The most valuable resource of the organization is human potential, because people are managed by all the other resources. This resource is permanently associated with the company and is its driving force. Targeting human capital in accordance with the strategic objectives and mission of the company enables efficient and effective management of the organization. The company, which has human resources that cannot be imitated or replaced by market rivals, achieves sustainable competitive advantage. Well-managed organization exhibits qualities of own human resources, because they positively affect the valuation of its value.

Keywords: management, human capital, leasing, human resources, human resources out-sourcing, outplacement.