Zeszyty naukowe
Autor: Marek Chrzanowski 359
Strony: 359-367
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dedykowany jest problematyce oddziaływania polityki makroekonomicznej na wartość przedsiębiorstw w gospodarce krajowej. Jako punkt wyjścia posłuży model łączący politykę makroekonomiczną z postawami przedsiębiorców.Następnie zdeterminowany zostanie wpływ regulacji państwowych na efektywność przedsiebiorstw.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, polityka makroekonomiczna.

MACROECONOMIC FACTORS IN THE PROCESS OF COMPANIES VALUE CREATION

Summary
The article touches on the problem of the impact of macroeconomic policies on the value of companies in the domestic economy. The basis for further consideration is the model linking macroeconomic policies with the attitudes of entrepreneurs.

Keywords: entrepreneurship, macroeconomic policy.