Zeszyty naukowe
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 669
Strony: 669-680
pdf pełen tekst

Streszczenie
W pierwszej części artykułu zaprezentowano koncepcję zarządzania kom-petencjami (ZK) pracowników organizacji. Charakterystyki koncepcji dokonano poprzez zestawienie porównawcze z teorią zarządzania zasobami ludzkimi - ZZL. Następnie przedstawiono ideę tworzenia systemu kompetencyjnego w przedsiębiorstwie w oparciu o model kompetencyjny i zbudowane na jego podstawie profile kompetencyjne. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na jakość modelu kompetencyjnego oraz omówiono trzy metody sporządzania profili kompetencyjnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie kompetencjami, model kompetencyjny, profile kompetencji.

THE PROCESS OF CREATION THE COMPETENCE SYSTEM IN THE ORGANIZATION

Summary
In the first part of the article the concept of Competence Management (CM) is presented. The mentioned theory is characterized by comparison to the concept of Human Resources Management (HRM). Then the author discusses the idea of competence system based on the competence model and competence profiles. In addition factors that determine the quality of the competence model are suggested. Finally three methods of drawing up profile of competencies are introduced.

Keywords: competence management, competence model, competence profiles.