Zeszyty naukowe
Autor: Bogusław Kaczmarek 425
Strony: 425-430
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu analizowane są główne wyzwania stojące przed menedżerami:
- wyzwania w działalności gospodarczej,
- wyzwania związane z przywództwem,
- wyzwania związane z efektywnością osobistą menedżera.
Stawiana jest teza, że w/w wyzwania są nieuchronne a powinnością menedżerów jest dobre przygotowanie się do nich.

Słowa kluczowe: menedżer, wartość przedsiębiorstwa, zmiana wartości przedsiębiorstwa, menedżerowie jutra.

THE MANAGERS OF TOMORROW AND THE VALUE OF THE ENTERPRISE

Summary
The paper analysis challenges that are there in front of the managers:
- challenges in business
- challenges in leadership
- challenges in personal effectiveness.
The paper contains a thesis these challenges are inevitable and that the managers' duty is to make themselves prepared to face the challenges.

Keywords: manager, enterprise value, change of enterprise value, managers of future.