Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Jankowska, Piotr Siemiątkowski 413
Strony: 413-424
pdf pełen tekst

Streszczenie
Podstawowym celem artykułu jest analiza zależności występujących pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych a zmianami zachodzącymi w poziomie rozwoju ekonomiczno – społecznego państw. Analizie poddano dwie grupy krajów Unii Europejskiej: wybrane kraje tzw. „starej” UE (Francję, Hiszpanię, Niemcy i Wielką Brytanię) oraz cztery kraje tzw. „nowej” Unii (Czechy, Polskę, Słowację i Słowenię). Wybór takiego obszaru badawczego wydaje się być uzasadniony faktem, iż zdolności nabywcze konsumentów (a tym samym popyt realny) w dużej mierze zależą od poziomu życia (wyznaczonego poziomem rozwoju gospodarczo – społecznego).
W artykule omówiono czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Determinanty napływu BIZ podzielono (w ujęciu teoretycznym) na cztery grupy: ekonomiczne, formalno – instytucjonalne, natural-ne oraz społeczno – kulturowe. W pracy dokonano również analizy zmian za-chodzących w latach 2000 – 2009 w:
– poziomie życia wybranych krajów, wykorzystując w tym celu wskaźnik rozwoju społecznego HDI,
– napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wskazanych krajów.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków, które autorzy zamieścili w końcowej części artykułu.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, BIZ, poziom życia, poziom rozwoju gospodarczo – społecznego, wskaźnik rozwoju społecznego, HDI.

THE LEVEL OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT AND THE IN-FLOW OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN SELECTED EU COUNTRIES

Summary
The aim of the article is the analysis of the relations between the inflow of foreign direct investments (FDI) and changes in the level of economic and social development of selected states. Two groups of countries of the Eu-ropean Union are analyzed: four countries of so called "old" EU (i.e. France, Spain, Germany and Great Britain) and four countries of so called "new" EU (Czech Republic, Poland, Slovenia, Slovakia). The choice of this research area seems to be justified by the fact that the purchasing power of consumers (and thus the demand for real) depend on the quality of life (designated by the level of economic and social development).
The article discusses the factors affecting the inflow of foreign direct in-vestment. Determinants of FDI inflows divided (in theory) into four groups: economic, formal - institutional, natural and socio - cultural. The paper also analyses the changes in the years 2000 - 2009 in:
– living standards of selected countries, using the Human Development Index HDI,
– inflow of foreign direct investment to the countries concerned.
The analysis allowed to formulate conclusions, which the authors have placed at the end of the article.

Keywords: foreign direct investment, FDI, quality of life, level of economic and social development, human development index, HDI.