Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Michalak 517
Strony: 517-527
pdf pełen tekst

Streszczenie
Znaczenie i wpływ niematerialnych źródeł kreowania wartości warto docenić szczególnie w okolicznościach kryzysu gospodarczego. Sytuacja taka zagraża finansowej stabilności firm i wymusza na ich kadrach zarządzających podjęcie zmian organizacyjnych, zazwyczaj mających niekorzystne konsekwencje społeczne. To, z kolei negatywnie wpływa na zaufanie wobec tych kadr, ich reputację i w efekcie na wartość przedsiębiorstwa. Opracowanie ma na celu wyjaśnienie zagadnień związanych z kształtowaniem zaufania a w konsekwencji reputacji, jako podstawowego składnika kapitału intelektualnego, w sytuacji zmian organizacyjnych. Podjęta dyskusja wymaga pogłębienia i przeprowadzenia badań empirycznych, co stanowi kolejny cel Autorki.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, zaufanie, reputacja, zmiany organizacyjne.

THE CONCEPT OF REPUTATION AND ORGANIZATIONAL TRUST IN COMPANY VALUE CREATION

Summary
Intangibles are of fundamental importance in the “New economy” and especially in face of today’s economic crises. The turbulent business environment demands rapid and fundamental organizational changes, often unfavorable for members of the organization. In consequence putting in risk reputation of organizational authorities and subsequently gaining distrust and influencing negatively the company value. The main objective of this paper is to present the concept of trust in organizational setting as a component of intellectual capital and its role in reputation and value creation.

Keywords: company value, organizational trust, reputation organizational changes.