Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Moczydłowska 529
Strony: 529-536
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest próba dowiedzenia, że kreatywność pracowników stanowi potencjalne źródło wartości pod warunkiem, że potencjalność ta jest stymulowana i aktywowana przez szereg czynników o charakterze materialnym i pozamaterialnym. Artykuł zawiera studia teoriopoznawcze oraz wyniki badań obrazujące praktykę motywowania pracowników do zachowań kreatywnych.

Słowa kluczowe: kreatywność, wartość przedsiębiorstwa, motywowanie.

EMPLOYEES’ CREATIVITY AS A POTENTIAL SOURCE OF THE ENTERPRISE VALUE

Summary
The creativity of employees constitutes a potential source of the enterprise value on the condition that the potentiality is activated by several factors, tangible and intangible ones. The article comprises the epistemological studies and research findings illustrating the practice of motivating employees to creative behaviours.

Keywords: creativity, enterprise value, motivating.