Zeszyty naukowe
Autor: Marta Mazurkiewicz 507
Strony: 507-515
pdf pełen tekst

Streszczenie
W dobie gospodarki opartej na wiedzy przedsiębiorstwa konkurując na rynku muszą wykazywać się elestycznością działań, tak by nie pozostawać w tyle za innymi. Obserwacje rynku wyraźnie wkazują na znaczenie inwestycji w kapitał ludzki jako niematerialny zasób firmy. Kapitał intelektualny leży obecnie w sferze zainteresowań teoretyków jak i praktyków zarządzania, ponieważ stanowi niewątpliwe źródło przewagi konkurencyjnej spychając na dalszy plan czynniki materialne: rzeczowe oraz finansowe. Inwestowanie w kapitał ludzi nie jest kosztem, lecz stanowi część aktywów firm. Inwestowanie w rozwój pracownika poprzez szkolenia zawodowe, wydatki na edukację oraz ubezpieczenia zdrowotne daje wymierne korzyści. Funkcjonowanie w firmie pracownika dzielącego się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z pewnością stanowi wartość dodaną dla każdego przedsiębiorstwa. Artykuł jest próbą omówienia kwestii kapitału ludzkiego poczawszy od jego historycznego rodowodu a na kluczowej roli w nowoczenym zarządzaniu przedsiębiorstwem skończywszy.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kapitał intelektualny, teoria kapitału ludzkiego, niematerialny zasób przedsiębiorstwa.

HUMAN CAPITAL AS E KEY ASSET IN THE ENTERPRISE VALUE CREATION

Summary
In the era of knowledge economy businesses competing in the market must take flexibleactions, so as not to lag behind others. Observations of the market clearly shows the importance of investing in human capital as an sig-nificant asset of the company. Intellectual capital is now of interest to theor-ists and practitioners of management because it is undoubtedly a source of competitive advantage for pushing into the background material factors: tangible and financial. Investing in people is not a cost but part of the assets of companies. Investing in employee development through training, education spending, and providing health insurance benefits. Operation of an employee in the company divides the knowledge, skills and experience will add value to each company.

Keywords: human capital, intelectual capital, teory of human capital, intangible asset.