Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Hajduga 403
Strony: 403-412
pdf pełen tekst

Streszczenie
Prawidłowe rozpoznanie różnic w rachunkowości poszczególnych państw i sposoby ich niwelowania wymagają uwzględnienia między innymi czynników historycznych, wielonarodowości państwa, czynników ekonomicznych, prawnych, kulturowych. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma klasyfikacjami systemów rachunkowości na świecie. W artykule zaprezentowano klasyfikacje według różnych autorów, między innymi są to: C. Nobes, R. Parker, S. Lawrence, M. Z. Igball, T. U. Melcher, A. A. Elmallah, G. G. Mueller, A. d’Arcy, G. Hofstede, S. J. Gray. Artykuł jest próbą usystematyzowania ogólnych klasyfikacji systemów rachunkowości oraz zaprezentowania tych czynników, które pojawiają się w tych klasyfikacjach najczęściej.

Słowa kluczowe: system rachunkowości, czynniki ekonomiczne, czynniki kulturowe systemu rachunkowości, uwarunkowania prawne systemu rachunkowości.

FACTORS DETERMINING ACCOUNTING SYSTEMS

Summary
Proper recognition of differences in accounting systems characteristic for particular countries, and methods for eliminating them, requires taking certain factors into consideration, e.g.: historical factors, country multinationality, economic, legal or cultural factors. Professional literature pre-sents many classifications of accounting systems worldwide. The article dis-cusses classifications quoted by different authors, among others by: C. Nobes, R. Parker, S. Lawrence, M. Z. Igball, T. U. Melcher, A. A. Elmallah, G. G. Mueller, A. d’Arcy, G. Hofstede, S. J. Gray. The article is an attempt to systematize general classification of accounting systems and present these factors which are included, most frequently, in these classifications.

Keywords: accounting system, economic factors, cultural factors, legal factors.