Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Gostkowska-Dźwig, Magdalena Mrozik 391
Strony: 391-401
pdf pełen tekst

Streszczenie
Uwzględniając dotychczasowy stan badań jak również obserwując praktykę gospodarczą prowadzoną w przedsiębiorstwach należy zauważyć iż nie wszystkie składniki aktywów przedsiębiorstwa wpływają w jednakowy sposób na tworzenie wartości. Należy zatem zidentyfikować, które z aktywów wywierają największy wpływ. Wydaje się, że różne przedsiębiorstwa branżowe posiadają szczególne aktywa, które przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Stąd istotną kwestią jest badanie i ocena wpływu takiej zależności. Analiza taka pozwoli wyłonić z grona wszystkich aktywów takie, które w największym stopniu kreują wartość przedsiębiorstwa. Skoncentrowanie uwagi na identyfikacji takich zależności pozwoli w świadomy sposób zarządzać wartością przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: zarządzanie, wartość przedsiębiorstwa, aktywa.

THE LEVEL OF ASSETS PARTICIPATION IN THE PROCESS OF PRODUCING VALUE IN AN EXAMPLE OF A PHARMACEUTICAL BUSINESSES

Summary
Considering the studies so far as well as looking at the economic practice undertaken in businesses, it has to be noted that not all of the components of business assets impact the production of value in the same way. It is therefore necessary to identify which assets have the biggest influence. It appears that different trade businesses have specific assets which contribute to the increase of the business value. Hence, it is important to investigate and evaluate the influence of such relationship. Such analysis will allow to select assets which are the largest contributors to the creation of business value. Concentrating on identifying such relationships will allow to manage the business value in a more conscious way.

Keywords: management, business value, assets.