Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Kurleto 473
Strony: 473-486
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedsiębiorstwa, w tym i agencje turystyczne zajmujące się turystyką biznesową (zbiorową) upatrują swój dalszy potencjalny rozwój w nowym sposobie zarządzania - w zarządzaniu wartością firmy, która w coraz większym stopniu zastępuje zarządzanie strategiczne. Biura podróży wprowadzają nowoczesne metody zarządzania, takie jak zarządzanie ryzykiem i zarządzanie wiedzą, a zwłaszcza wiedzą o kliencie. Do zarządzania biurami podróży wprowadza się także nowe technologie informatyczne – CRS ułatwiające komunikację z klientami. Do zarządzanie wartością firmy VBM wykorzystuje się instrumenty pomiaru, takie jak EVA i MVA, które w perspektywie dłuższego czasu, pozwala-ją określić wartości firmy i czas zwrotu włożonego przez właściciela kapitału. Głównym celem artykułu jest prezentacja korzyści, jakie wynikają z wykorzystania zarządzania wartością VBM przez biura turystyczne, w powiązaniu z zarządzaniem jakością, ryzykiem i wiedzą, które prowadzą do zwiększa-nia wartość firmy, z korzyścią tak dla właścicieli jak i interesariuszy.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością (VBM), ekonomiczna wartość rynkowa (EVA), rynkowa wartość dodana (MVA), ryzyko zarządzania wiedzą, zarządzanie turystyką zbiorową, zarządzanie komputerowym systemem rezerwacji.

VALUE BASED MANAGEMENT IN TRAVEL AGENCIES DEALING WITH BUSINESS TRAVELLERS

Summary
This paper is presenting the concept of implementation of value based management instead of strategy management in travel agencies dealing with business travellers (including corporate travel). The paper concern methods of management in tourism companies in particularly risk management and knowledge management. The presentation focus on corporate travel management using CRS systems. The paper is trying to approach VBM to travel agency. The main attention of this presentation focused on managing of business travel customers knowledge, which is the biggest value of the travel agency. Creating value, permanent measurement (EVA and MVA), controlling, long -term building of value and finally money return to the shareholders is the most important stages in VBM of company. The purpose this paper is present benefit of the VBM work in corporate travel management with quality management, risk management and knowledge management cooperation for creating value (more money) for shareholders and stakeholders.

Keywords: Value Based Management (VBM), Economic Value Addend (EVA), Market Value Addend (MVA), knowledge management risk, management corporate travel, management Computer Reservation System.