Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Małkus 487
Strony: 487-496
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wraz z koniecznością skrócenia czasu dostosowania się do zmieniających się warunków w otoczeniu przedsiębiorstw istotne znaczenie przypisuje się możliwości zlecania zadań pomocniczych wyspecjalizowanym usługodawcom. Obecnie jednym z zasadniczych czynników sukcesu są rozwiązania stosowane w zakresie logistyki. Z uwagi na zakresy zadań realizowanych przez wyspecjalizowane jednostki logistyczne mogą one zostać zaangażowane w tworzenie wartości oferty zleceniodawcy. Celem niniejszego referatu jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z kształtowaniem wartości oferty przedsiębiorstwa dla jego nabywców, w warunkach powierzania przez to przedsiębiorstwo usług logistycznych wyspecjalizowanej jednostce. W pracy uwzględ-niono: charakterystykę wpływu działań logistycznych na wartość oferty dla nabywcy, opis warunków współpracy z operatorem logistycznym oraz główne zagadnienia w umowie z operatorem logistycznym, odzwierciedlające uczestnictwo usługodawcy w tworzeniu wartości oferty dla nabywców zleceniodawcy.

Słowa kluczowe: oferta dla klientów, tworzenie wartości, operator logistyczny, umowa z operatorem logistycznym, kooperacja.

THE CREATION OF VALUE FOR CUSTOMERS IN COOPERATION WITH LO-GISTICS SERVICE PROVIDER

Summary
Together with the need to reduce the time to adapt to changing conditions in the business environment the possibility of contracting out supporting tasks is very important. Currently, the solutions used in logistics are essential factors of success on the market. Given the range of tasks performed by logistics providers, they may be involved in value creation of offerings for customers of principal. The purpose of this paper is to present selected issues concerning the development of the company's offerings for its customers in cooperation with logistics service provider. The paper includes: characterization of the impact of logistics on the value proposition for the purchaser, a description of the cooperation with contractor and the main issues in the contract with logistics service provider, reflecting the participation of such units in creation of value proposition for buyers of the principal.

Keywords: offer for customers, value creation, logistics service provider, contract, cooperation.