Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Masłowski 497
Strony: 497-506
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przejawy nagannych zachowań moralnych występują dość powszechnie na ulicy, w szkole, w życiu gospodarczy, w polityce, w instytucjach i przedsiębiorstwach. Nie jest zadaniem artykułu analizowanie przyczyn tego tak dość powszechnie występującego zjawiska, szczególnie w jego makrospołecznej skali. Z drugiej strony jednak aż nadto przykładów w funkcjonowaniu globalnej gospodarki, postaw i zachowań budzących moralną dezaprobatę. Takie zjawiska jak tzw. wirtualna księgowość, kryzys finansów światowych wywołany bezprzykładnym dążeniem banków do mnożenia swych zysków za wszelką cenę, czy też oszustwa na wielką skalę stosowane przez wydawałoby się godne zaufania instytucje finansowe są tego widomym przykładem. W środowisku etyków, szczególnie tych, którzy współpracują ze sferą biznesu poszukuje się sposobów wprowadzenia standardów etycznych do przedsiębiorstw, firm, czy instytucji. Wielu z nich wzorem krajów anglosaskich akcentuje potrzebę wprowadzenia w ramach postulowanych programów etycznych, kodeksów, szkoleń, instytucji ombudsmana czy audytów etycznych. Przekonywujące są te propozycje, które wskazują na wzrastającą rolę kapitału ludzkiego w zarządzaniu, gdzie kompetencje pracowników i kultura organizacyjna przedsiębiorstwa stają się kluczowymi czynnikami konkurencyjności. Podejmowane są starania zinstytucjonalizowania etyki w organizacjach, bądź tworzenia swoistej infrastruktury etycznej dla różnych sektorów życia gospo-darczego. Odpowiedzią na pytanie co można uczynić więcej, aby zwiększyć etyczność przedsiębiorstw, aby etyczne standardy stanowiły w praktyce działalności organizacji wartość dodaną, jest oczekiwanie od instytucji państwa wsparcia dla idei obowiązku tworzenia i wdrażania kultury organizacyjnej w równej mierze w sferze gospodarczej jak i edukacji. Ona mogłaby stanowić ową infrastrukturę zinstytucjonalizowanej etyki w zarządzaniu.

Słowa kluczowe: zaufanie w gospodarce rynkowej, krajowe ramy kwalifikacji, standardy etyczne, kodeksy etyczne, instytucjonalizacja etyki, infrastruktura etyki.

ETHICAL STANDARDS AS ADDED VALUE IN THE COMPANY

Summary
Manifestation of bad moral behaviour is quite common in the streets, at school, in the economy and politics, in institutions and companies. The aim of this article though is not to analise reasons of this wide phenomenon, especially in the macrosocial scale. On the other hand, however, there is plenty of examples of attitudes in the global economy provoking our dissaproval. Activities such us 'virtual accountancy', world eonomies' crisis caused by the banks' struggle to generate profits at all costs or serious frauds commited by allegedly reliable financial institutions are obvious example of that.
Among the ethics professionals, especially those working in business, it is more and more common to look for ways of introducing ethical standards in companies or institutions. Many of them underline the need to implement codes of ethics, trainings, ombudsman or ethical audits just like in the Anglosphere. Many of these suggestions are convincing and show increasing role of human capital in the management where employees' competences and company's organisaton culture are key competitivness factors. Some efforts are made to institutionalize ethics in the organisations or create ethical infrastructure for different branches of economy. To answer the question of what can be done to increase the companies' ethics, to make the ethical standards as added value in the company's performance we must expect support from the state to promote the idea of creating and introducing organisation culture both in the economy and education. This idea could be the institutionalized infrastructure of ethics in the management.

Keywords: confidence in the market economy, national qualifications framework, ethical standards, codes ethics, institutionalization of ethics, ethics infrastructure.