Zeszyty naukowe
Autor: Janusz Nesterak 537
Strony: 537-548
pdf pełen tekst

Streszczenie
Działalność Kopalni Soli Wieliczka SA oparta jest na realizacji projektów górniczych finansowanych z dotacji państwowych oraz ze środków własnych. Obecnie Kopalnia prowadzi działalność usługową, co determinuje charakter centrów odpowiedzialności. W strukturze controllingowej dominują centra kosztowe, a głównym kryterium oceny jest efektywność oraz jakość wykonywanej pracy. W perspektywie długoterminowej zakłada się koncentrację na działalności turystycznej i wówczas pewne centra zostaną przeprojektowane w kierunku ośrodków odpowiedzialnych za zyski.
Publikacja prezentuje przyjęte w Kopalni Soli Wieliczka SA. rozwiązanie w obszarze budowy centrów odpowiedzialności, opartych na controllingu. Wskazano także zakres zadań realizowanych przez uczestników procesu controllingu w badanej firmie.

Słowa kluczowe: controlling, controller, centra odpowiedzialności, działalność projektowa, Kopalnia Soli Wieliczka.

CENTRES OF RESPONSIBILITY IN THE PROCESS OF PROJECTS REALIZA-TION AT WIELICZKA SALT MINE SA

Summary
The activity of the Wieliczka Salt Mine SA is based on carrying out mining project financed both by state grants and its own resources. Wieliczka Salt Mine SA currently provides services which influences the nature of responsibility centres. Cost centres have a dominant role in the structure of controlling and their main assessment criterion is the effectiveness and quality of the work carried out. It is assumed that focusing in the long perspective on tourism activities, will result in some centres to be redesigned into centres reponsibile for profits.
This publication shows solutions adopted at the Wieliczka Salt Mine SA in the field of creating responsibility centres based on controlling. It also describes the range of tasks performed by the members of the controlling process within the examined company.

Keywords: controlling, controller, responsability centres, implementation of projects, Wieliczka Salt Mine.