Zeszyty naukowe
Autor: Maria Słomińska-Okła 625
Strony: 625-633
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ transferu innowacji na wzrost wartości przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na podwyższanie wartości intelektualnej firmy oraz stopę zwrotu nakładów na B+R. W artykule poruszono zagadnienie częstego pomijania tego czynnika, przy obliczaniu księgowej wartości przedsiębiorstwa. Analizując literaturę przedmiotu zwrócono uwagę na znaczenie badań rozwojowych oraz pomiar efektywności B+R, której wskaźnikiem jest nakład na B+R w relacji do sprzedaży. W istniejących publikacjach omówiono szczególna formę wartości inte-lektualnych, jakimi są patenty, które to uznano za natychmiastowa miarę rezultatów nakładów na B+R. Podjęto również problem barier, jakie należy pokonać w budowaniu ka-pitału intelektualnego i wzrostu wartości przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: innowacje, B+R, kapitał intelektualny, wzrost wartości przedsiębiorstwa, konkurencyjność.

TRANSFER OF INNOVATION FACTOR OF INCREMENTATION OF VALUE OF ENTERPRISE

Summary
Influence of (income of) transfer of innovation is object of consideration in article on incrementation of value of enterprise. It return particular note on scaling up of intellectual value of firm and on rate of return of edition to R&D. Question of frequent omitting of this factor move in article, at scaling of book value of enterprise. It call attention (pay attention) on meaning of development research analyzing literature object and measurement of efficiency R&D, edition is index on in rate which for sale. Particular discuss form of intellectual value in existing publications, patents are that, it recognize) which) on immediate measure of result of edition to R&D. Problem of barrier take also, that belongs to overcome in construction of intellectual capital and incrementation of value of enterprise.

Keywords: innovations, R&D, intellectual capital, incrementation of value of enterprise, competitiveness.