Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Rojek 609
Strony: 609-623
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wartość przedsiębiorstwa jest kategorią wynikową, pozostającą w relacji z wieloma czynnikami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa mające na celu stymulowanie i kreowanie procesów wzrostu wartości nie jest działaniem jednorazowym, ma charakter ciągły. Jest to zbieżne z oczekiwaniami właścicieli, którzy są zainteresowani stałym wzrostem wartości przedsiębiorstwa, traktowanego, jako formy inwestycji. Aby proces zmian wartości postępował zgodnie z założeniami koncepcji VBM, jak również oczekiwaniami właścicieli i zarządu, to znaczy w perspek-tywie długookresowej przebiegał w formie wzrostu, powinien być poddany na stałe działaniu pozytywnych stymulant procesów zmian wartości przedsiębiorstwa. W referacie sklasyfikowano podstawowe stymulanty, często nazywane nośnikami lub generatorami wartości (ang. value drivers) oraz wyodrębniono te spośród nich, których wykorzystanie w procesie zarządzania przyczynia się do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wzrost wartości.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, determinanty wzrostu wartości, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, nośniki wartości.

STIMULANTS CONDITIONING THE PROCESSES OF CHANGE IN ENTER-PRISE VALUE

Summary
Enterprise value is a resultant category related to numerous factors, both internal and external ones. Value Based Management, aiming at stimulating and creating the processes of value-based growth is not a one-time activity, it has a continuous character. It is convergent with the expectations of the owners interested in the constant growth of the enterprise value which is treated as a form of investment. To let the value change process progress in accordance with the assumptions of VBM, as well as with the expectations of the owners and the management board, that is to let it progress in the form of growth in a long-term perspective, it should be subjected to permanent influence of positive stimulants of the processes of change in the enterprise value. The paper classifies the basic stimulants, often called value drivers, and those of them whose use in the management process contributes to the improvement in the effectiveness of the enterprise functioning oriented at the increase in the value are isolated.

Keywords: enterprise value, determinants of value based growth, Value Based Management, value drivers.