Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Gąsowska 381
Strony: 381-389
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest analiza znaczenia zarządzania wartością dla klienta w procesie kreowania wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Jako wartość docelową przedsiębiorstwa przyjęto ekonomiczną wartość dodaną (EVA - Economic Value Added). W pierwszej części zaprezentowano pojęcie i istotę wartości dla klienta oraz jej wpływ na satysfakcję nabywcy. W drugiej części przedstawiono koncepcję zarządzania wartością dla klienta i jej wpływ na proces kreowania wartości współczesnego przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, wartość dla klienta, satysfakcja klienta, zarządzanie wartością dla klienta.

CUSTOMER VALUE MANAGEMENT

Summary
The subject of consideration of this study is the importance of customer value management in the process of value creation of the contemporary enterprise. As a target value of the enterprise has been adopted the economic value added (EVA - Economic Value Added). The first part of the paper introduces the concept and essence of the customer value and its impact on customer satisfaction. The second part presents the concept of customer value management and its impact on the process of creating the value of the contemporary enterprise.

Keywords: enterprise value, customer value, customer satisfaction, customer value management.