Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Kisiel 443
Strony: 443-456
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wartości materialne i niematerialne stanowią łącznie wartość organizacji. W referacie podjęto próbę określenia znaczenia kapitału ludzkiego, który obejmuje ogół specyficznych cech oraz właściwości ucieleśnionych w pracownikach (wiedzę, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywację). Te elementy mające pewną wartość mogą stanowić źródło przyszłych dochodów organizacji. W kształtowaniu kapitału ludzkiego bierze udział państwo, społeczeństwo, rodzina, ale równie istotny jest wkład jednostki. Właściwe wykorzystywanie potencjału tkwiącego w zasobach ludzkich może je przekształcić w kapitał ludzki. W tworzeniu kapitału ludzkiego organizacja odgrywa znaczącą rolę, ale również wiele zależy od samych pracowników. Dzisiaj organizacje doceniają bardziej znaczenie zasobów niematerialnych, a kapitał intelektualny, którego elementem jest kapitał ludzki, staje się czynnikiem wyznaczającym wartość danej firmy.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, gospodarowanie kapitałem ludzkim, wartość kapitału ludzkiego, unikatowość kapitału ludzkiego.

HUMAN CAPITAL AS A VALUE OF A COMPANY – ITS VALUE AND SHAPING

Material and non-material values constitute a total value of an organization. In this paper it was tried to determine the meaning of a human capital which includes all specific features and characteristics personified in employees (knowledge, skills, abilities, health, motivation). These elements possessing certain value can constitute the source of future income of the organization. The State, society, family and also a contribution of a single person take part in shaping a human capital. A correct usage of a potential remaining in human resources can turn them into a human capital. The organization plays an important role in creating a human capital but also the employees themselves have a great contribution. Nowadays the organizations more appreciate the meaning of non-material resources and the intellectual capital, whose element is a human capital, becomes a factor determining the value of a particular company.

Key words: human capital, human capital management, human capital value, human capital uniqueness.