Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Gąsior 83
Strony: 83-94
pdfpełen tekst

Streszczenie
Jednostki samorządu terytorialnego ze względu na swój charakter są często przedmiotem opracowań naukowych oraz badań empirycznych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podejścia do zadań jakie są stawiane gminom i zaprezentowanie na przykładzie jednej z gmin w województwie zachodniopomorskim struktury dochodów. Bez wygenerowanych dochodów gminy nie posiadałyby środków do spełnienia swoich celów. Poza opisaną strukturą zostanie wykazana samodzielność dochodowa gminy.

Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, gmina, budżet, klasyfikacja dochodów.

ANALYSIS OF MUNICIPAL REVENUES DOBRA IN WESTPOMMERANIES REGION

Summary
Entitles of local government because of their nature are often the subject of scientific studies and empirical research. The aim of this paper is to present an approach to the tasks they are requested to municipalities and present income structure of one of the municipalities in the Westpommeranies region. Without the revenue generated by the municipality would have no means to reach their goals. In addition to the structure described can be demonstrated profitable independent of municipality.

Keywords: entitles of local government, community, budget, revenues classification.